Wednesday, April 11, 2018

Asians and Asian Americans Uniting for Change, April 13 at Pitt.Several Asian and Asian-American organizations at the University of Pittsburgh are collaborating to present "Asians and Asian Americans Uniting for Change" on April 13 from 3:00 to 5:00 pm in room 407 Cathedral of Learning.
Exploring topics like Asians in Graduate Study, Asian Activism in America, Asian American Political Identity, and the History of Asians in the American Labor Movement.

Asians and Asian Americans Uniting for Change
Cộng đồng Á Châu ở Mỹ Đoàn Kết Vì Sự Thay Đổi
尋求改變:亞洲人與亞裔美國人聯合

Exploring topics like Asians in Graduate Study, Asian Activism in America, Asian American Political Identity, and the History of Asians in the American Labor Movement.

Tìm hiểu những chủ đề về học sinh/cộng đồng Châu Á trong đại học/cao học, hoạt động xã hội ở Mỹ, danh tính chính trị, và lịch sử về lao động của người Châu Á ở Mỹ.

探討議題包括亞裔碩博士生、亞裔在美國的社會運動、亞裔美國人的政治認同、亞裔在美國勞工運動的歷史

Join the Asian Pacific American Labor Alliance (APALA) and the Graduate Student Organizing Committee (GSOC) for a brief presentation followed by discussion about these subjects and ongoing community and union organizing efforts. Light refreshments will be provided.

Gặp gỡ và trò chuyện cùng nhóm Asian Pacific American Labor
Alliance Pittsburgh (APALA) và the Graduate Student Organizing Committee (GSOC) về những đề tài hóc búa này. Chúng tôi sẽ giới thiệu về những hoạt động trong cộng đồng và trong giới lao động/công đoàn đang xảy ra. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ có vài thức ăn nhẹ cho các bạn.

亞太裔美國勞工聯盟 (Asian Pacific American Labor Alliance, APALA) 和研究生工會組織委員會 (Graduate Student Organizing Committee, GSOC) 邀請您來參加這個討論會,包括簡短的講座,以及討論目前匹茲堡當地針對亞裔移民的社區組織運動和研究生工會組織運動。我們將會提供簡單茶點。

Friday, April 13th from 3 - 5pm in the Cathedral of Learning room #407

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 4, 3-5PM trong phòng 407, Cathedral of Learning

4/13 星期五
3:00-5:00 pm
Cathedral of Learning room #407

This event is sponsored by the Asian Pacific American Law Student Association (APALSA), Asian Students Alliance (ASA), Chinese American Student Association (CASA), Pakistani Student Association (PSA), Asian Pacific American Labor Alliance (APALA), and the Pitt Grad Union aka: GSOC-USW”

Buổi gặp gỡ và trò chuyện này được tài trợ bởi những nhóm Asian Pacific American Law Student Association (APALSA), Asian Students Alliance (ASA), Chinese American Student Association (CASA), Pakistani Student Association (PSA), Asian Pacific American Labor Alliance (APALA), và the Pitt Grad Union aka: GSOC-USW”

Most Popular Posts From the Past Year